FAQs Complain Problems

७९-८०

०७९/८० को लागि ढुंगा, गिट्टी , माटो, बालुवा, ग्रावेल, रोडा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुको लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि ३० दिने सूचना ।

कृषि स्नातक प्राविधिक पदको करार फारामको ढाँचा ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

निर्बाचन खर्च विवरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको पहिलो आवधिक योजना ।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७९ ।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट वक्तव्य।

दस्तावेज: 

आमाछोदीङमो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

INVITATION FOR BIDS

आ.व ०७८/७९ का लागि ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा, ग्रावेल, रोडा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य बस्तुको उत्खनन, संकलन , आन्तरिक बिक्रि तथा बाह्य कर निकासी दर तथा दस्तुर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्तिको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना ।

Pages