FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

बुचुङ तामाङ

अध्यक्ष

buchung.tamang@gmail.com 9841893178

चण्डिका तामाङ

उपाध्यक्ष

chandikatmz87@gmail.com 9841008303

साङ लामा तामाङ

वडा अध्यक्ष

९८६०२३५६७८

लाक्पा कामि तामाङ

वडा अध्यक्ष

९८४९५६२८१६

सुरेन्द्र तामाङ

वडा अध्यक्ष

९८६७६७७२०५

धर्म तामाङ

वडा अध्यक्ष

९८५११६६६०३

दावा गोम्बो तामाङ

वडा अध्यक्ष

९८४१६५७५७०

देशी रानी तामाङ

वडा सदस्य

९७४४२४९८११

कमला कामि

दलित महिला सदस्य

९८४००६३९९२

उच्चिल तामाङ

वडा सदस्य

९८६१५७३८७३

प्रकाश तामाङ

वडा सदस्य

९८४२७५३३९९

चेनचेन तामाङ

वडा सदस्य

९८१०२०९३५५

दिल माया बि.क

वडा सदस्य

९७४२४६१४७५

सोनाम तेम्पा टासी तामाङ

वडा सदस्य

९८४०९२१५१८

दावा टासी तामाङ

वडा सदस्य

९७४५३१३४११

फुर्पू देजी तामाङ

वडा सदस्य

९७४१६७२१३३

सिता बि.क

वडा सदस्य

९८६३४२७६७४

वाङजेल तामाङ

वडा सदस्य

९८४१२२२१०२

निमा काल्तेन तामाङ

वडा सदस्य

९८६९७२७१२२